Werkgroep herinrichting voormalige hockeyvelden

Mei – September 2021

Door Covid-19 zijn er in de relatie met de gemeente niet veel ontwikkelingen geweest over de herinrichting van de voormalige hockeyvelden. Het initiatief van de Projectgroep Natuurtuin heeft daardoor geen verdere stappen kunnen zetten. De eerdere sporen op het terrein van mogelijke archeologische waarde zijn in opdracht van de gemeente onderzocht en blijken niet van grote betekenis. Het eindrapport hierover wachten we af. De gevonden munitie op het terrein uit WOII is door de EOD onschadelijk gemaakt.

De gemeente heeft aangegeven het bewonersinitiatief om te komen tot een Natuurtuin te waarderen, maar wil onderzoeken of op het bewuste terrein ook woningbouw mogelijk is. Naast een deel woningbouw, waaronder mogelijk Tiny Houses, kan de Natuurtuin mogelijk gerealiseerd worden. Als eerste zal de gemeente onderzoeken wat de kaders voor woningbouw zijn binnen de geldende wet- en regelgeving. Met de Coöperatieve Vereniging Dieren-West en de Projectgroep Natuurtuin is de gemeente een principemedewerking overeen gekomen met als oogmerk integrale betrokkenheid per projectfase bij de herontwikkeling van het terrein. Per projectfase zullen ook de direct omwonenden betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van de mogelijke woningbouw en Natuurtuin. Naar verwachting zijn de kaders in oktober a.s. bekend en zullen deze in een door de gemeente te organiseren informatieavond met de hiervoor genoemde partijen en direct omwonenden besproken worden.

Naar aanleiding van de casus “Herinrichting voormalige hockeyvelden” zijn door de Coöperatieve Vereniging Dieren-West met de dorpswethouder Dorus Klomberg afspraken gemaakt over een aanspreekpunt tussen de gemeente en Dieren-West. Een frequent overleg met o.a. de dorpswethouder over ontwikkelingen, die vanuit de gemeente gegenereerd worden in de openbare ruimte van Dieren-West, worden voortaan tijdig gemeld aan de vereniging. Dit kunnen zijn woningbouwprojecten, renovatie bestrating of herinrichting wegen, aanleg/onderhoud van openbaar groen of kap- en snoeiwerkzaamheden. Door tijdige informatie kan vroegtijdig vanuit de wijk geparticipeerd worden en kunnen initiatieven en ideeën worden aangereikt, die bijdragen aan o.a. de sociale cohesie in de wijk. 

Januari – Mei 2021

Wethouder Dorus Klomberg heeft medio januari aan DW aangegeven, dat er een voorstel in het college aan de orde komt om 1/3 deel van de voormalige hockeyvelden te bebouwen en 2/3 deel beschikbaar te stellen voor de inrichting van een Natuurtuin. In eerdere contacten met de gemeente is door de gemeente toegezegd eerst een informatieavond voor wijkbewoners te zullen organiseren, voordat een besluit in het college zou worden genomen over dit voorstel. Tijdens deze te organiseren wijkavond kan de gemeente haar voornemen nader toelichten en eventuele ideeën, aanvullende voorstellen en mogelijke bezwaren van wijkbewoners inventariseren. DW heeft het college via een brief hierop gewezen. Als reactie heeft het College, gezien de Covid-19 situatie, besloten te komen tot een online bijeenkomst met de direct omwonenden. 

Voormalig hockeyveld

Deze online bijeenkomst heeft op 10 februari plaatsgevonden, waarbij het voorgenomen collegebesluit nader werd toegelicht door de wethouders Dorus Klomberg en Ronald Haverkamp. Gezien de grote druk op de woningmarkt, wil de gemeente de mogelijkheden voor woningbouw onderzoeken. Nadere uitwerking moet nog plaatsvinden over type woningbouw en aantallen.

De gemeente heeft aangegeven samen te willen werken met de Projectgroep Natuurtuin om te komen tot een voor de omwonenden aanvaardbaar plan. Aangezien de leden van de projectgroep niet de vertegenwoordigers zijn van de omwo-nenden, moet bij de planvorming gezorgd worden voor een adequate participatie van de betrokken wijkbewoners. Op dat moment had het college nog geen nadere tijdsplanning.

Een week na de online bijeenkomst heeft DW een brief van de gemeente ontvangen om te komen tot een principemedewerking van de twee initiatieven: (1) Herinrichting voormalige hockeyvelden (woningbouw en Natuurtuin) en (2) Solarparking op parkeerplaats het Nieuwland. In de brief staan een aantal voor de gemeente van belang zijnde uitgangspunten. De brief gaf aanleiding om een aantal ontwikkelingen vanuit Dieren-West richting de gemeente nader toe te lichten. Daarnaast zijn er in relatie tot de ontvangen brief van de gemeente een aantal voor onze wijk relevante onderwerpen, zoals behoefte aan levensloopbestendige woningen, die we met het college willen bespreken. Genoemde punten zijn naast een aantal voor de wijkbewoners van belang zijnde uitgangspunten eind maart in een brief naar het college gestuurd. Tot op heden hebben we hierop nog geen nadere reactie van de gemeente ontvangen. 

Januari 2021

Wethouder Dorus Klomberg heeft onlangs aangegeven dat er op korte termijn een voorstel in het college aan de orde komt. In dit voorstel wordt het voormalige hockeyterrein voor 1/3 deel bebouwd en voor 2/3 beschikbaar gesteld voor de inrichting van een Natuurtuin. Naar aanleiding hiervan hebben we een brief gestuurd naar het college. De gemeente heeft vorig jaar toegezegd eerst een informatieavond voor wijkbewoners te zullen organiseren, voordat een besluit in het college wordt genomen over dit voorstel. Tijdens deze wijkavond was het de bedoeling dat de gemeente haar voornemen zou toelichten over eventuele bebouwing. Tevens kunnen dan ideeën, aanvullende voorstellen en mogelijke bezwaren van wijkbewoners worden geïnventariseerd. 

In de brief verzoeken we het college een heldere communicatie naar de (direct omwonende) wijkbewoners te organiseren, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. Dit kan onnodige onrust voorkomen. Aspecten die voor onrust zorgen zijn: precieze bebouwingslocatie binnen het terrein, aantal en type woningen, doelgroepen, bescherming bestaand groen en ontsluiting van het eventueel te bebouwen deel.Het communiceren met de wijkbewoners zal, in de huidige Corona-tijd, het beste digitaal kunnen gebeuren.

Voor het beoogde plan van de SolarParking op de parkeerplaats het Nieuwland krijgt de werkgroep DDW de gelegenheid om voor het einde van 2021 te komen met een haalbare businesscase. Mogelijk kunnen naast de parkeerplaats enkele vrije voetbalvelden benut worden als solarveld.

Het initiatief van een wijkbewoner om een deel van het terrein te benutten voor een Natuur Camperplaats is door het college afgewezen.De werkgroep houdt contact met betrokken wethouders en ambtenaren om het verloop van het proces te volgen. Daarnaast heeft de werkgroep de intentie om zoveel mogelijk de direct omwonenden en bewoners van Dieren-West te informeren en hun belangen en inzichten over te brengen aan de gemeente. 

Wat er aan vooraf ging:
De gebeurtenissen tussen Oktober 2017 en Najaar 2020
Eind 2017 is een aantal inwoners uit Dieren-West gestart met een bewonersinitiatief m.b.t. de herinrichting van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan. Op basis van een door de werkgroep uitgevoerd onderzoek bij de direct omwonenden, gaf de meerderheid aan de voorkeur te geven aan een groene invulling van het terrein. De geïnventariseerde ideeën zijn verwerkt in een schets. Deze is in een latere fase verder verrijkt met ideeën en suggesties door studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein. 

Voorjaar 2018 en 2019
Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de ideeën met de direct omwonenden zijn afgestemd en suggesties zijn meegenomen. Naast de omwonenden zijn bij deze bijeenkomsten ook vertegenwoordigers van de gemeente Rheden en van Stichting Twickel aanwezig geweest. De werkgroep streeft naar een maximaal draagvlak voor haar plannen bij de buren van het terrein en de bewoners van Dieren-West. Het verslag van de bewonersbijeenkomst.

Zomer en najaar 2019
Er is regelmatig overleg met de gemeente Rheden (wethouders, fracties gemeenteraad en ambtenaren) over de ideeën van de werkgroep. Daarnaast houdt de werkgroep feeling met bewoners en andere belanghebbenden. Nieuwsbrief 1. Vorig jaar kwam de gemeente met de gedachte een combinatie te zoeken tussen een groene invulling en duurzame energie (zonnepanelen) in de vorm van een Solarpark. De werkgroep heeft deze gedachte nader uitgewerkt in een Duaal Initiatief, dat eind oktober 2019 bij de gemeente is ingediend. Dit initiatief behelst twee onderwerpen, nl. een functioneel concept voor een “Natuurtuin Nieuwland” op het terrein van de voormalige hockeyvelden en een “SolarParking” op het terrein van de huidige parkeerplaats Het Nieuwland en eventueel een zonneveld op enkele verlaten voetbalvelden. Presentatie van het initiatief.

Voormalig Hockeyveld

Begin 2020
Begin dit jaar heeft de gemeente aangegeven de wens te hebben één derde deel van het terrein te willen bebouwen (met mogelijk Tiny Houses) en tweederde deel van het terrein in te richten als Natuurtuin, conform het voorstel van de werkgroep. De wens van bebouwing roept gemengde gevoelens op bij de direct omwonenden zodat sprake is van van voor- en tegenstanders. Inmiddels is een wijkbewoner met een initiatief gekomen om in plaats van woningbouw, op één derde deel van het terrein een Natuur-Camperplaats in te richten. Deze dient goed aan te sluiten op de door de werkgroep voorgestelde Natuurtuin. Nieuwsbrief 2.

Maart 2020: Corona
De gesprekken met de gemeente zijn ten gevolge van Corona vertraagd geraakt. Gedurende de afgelopen maanden is het zandbed onder de voormalige hockeyvelden afgegraven om als zandophoging elders in te zetten. Tijdens deze werkzaamheden zijn archeologische vondsten gedaan. Tijdens het onderzoek van de archeologische dienst is munitie uit WOII gevonden. Het terrein is inmiddels volledig onderzocht en door de EOD zijn de gevonden explosieven onschadelijk gemaakt. Inmiddels is ook het archeologisch onderzoek afgerond en wachten we het onderzoeksrapport hiervan af. 

Najaar 2020
De gemeente zal op basis van de ideeën van de werkgroep voor een Natuurtuin en Solarparking/park, het initiatief van een Natuur Camperplaats en de wens van woningbouw nader afwegen en met een voorstel komen. Dit zal in afstemming met de werkgroep plaatsvinden en besproken worden met de wijkbewoners van Dieren-West tijdens een te organiseren informatie avond. Nieuwsbrief 3.

Heeft u nadere vragen over het bewonersinitiatief, dan kunt u een mail sturen naar:
oud-hockeyveld@hotmail.com

Voor een reactie klik hier.