Werkgroep herinrichting voormalige hockeyvelden

Oktober 2017
Eind 2017 is een aantal inwoners uit Dieren-West gestart met een bewonersinitiatief m.b.t. de herinrichting van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan. Op basis van een door de werkgroep uitgevoerd onderzoek bij de direct omwonenden, gaf de meerderheid aan de voorkeur te geven aan een groene invulling van het terrein. De geïnventariseerde ideeën zijn verwerkt in een schets. Deze is in een latere fase verder verrijkt met ideeën en suggesties door studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein. 

Voorjaar 2018 en 2019
Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de ideeën met de direct omwonenden zijn afgestemd en suggesties zijn meegenomen. Naast de omwonenden zijn bij deze bijeenkomsten ook vertegenwoordigers van de gemeente Rheden en van Stichting Twickel aanwezig geweest. De werkgroep streeft naar een maximaal draagvlak voor haar plannen bij de buren van het terrein en de bewoners van Dieren-West.

Zomer en najaar 2019
Er is regelmatig overleg met de gemeente Rheden (wethouders, fracties gemeenteraad en ambtenaren) over de ideeën van de werkgroep. Daarnaast houdt de werkgroep feeling met bewoners en andere belanghebbenden. Vorig jaar kwam de gemeente met de gedachte een combinatie te zoeken tussen een groene invulling en duurzame energie (zonnepanelen) in de vorm van een Solarpark. De werkgroep heeft deze gedachte nader uitgewerkt in een Duaal Initiatief, dat eind oktober 2019 bij de gemeente is ingediend. Dit initiatief behelst twee onderwerpen, nl. een functioneel concept voor een “Natuurtuin Nieuwland” op het terrein van de voormalige hockeyvelden en een “SolarParking” op het terrein van de huidige parkeerplaats Het Nieuwland en eventueel een zonneveld op enkele verlaten voetbalvelden. 

Begin 2020
Begin dit jaar heeft de gemeente aangegeven de wens te hebben één derde deel van het terrein te willen bebouwen (met mogelijk Tiny Houses) en tweederde deel van het terrein in te richten als Natuurtuin, conform het voorstel van de werkgroep. De wens van bebouwing roept gemengde gevoelens op bij de direct omwonenden zodat sprake is van van voor- en tegenstanders. Inmiddels is een wijkbewoner met een initiatief gekomen om in plaats van woningbouw, op één derde deel van het terrein een Natuur-Camperplaats in te richten. Deze dient goed aan te sluiten op de door de werkgroep voorgestelde Natuurtuin.

Maart 2020: Corona
De gesprekken met de gemeente zijn ten gevolge van Corona vertraagd geraakt. Gedurende de afgelopen maanden is het zandbed onder de voormalige hockeyvelden afgegraven om als zandophoging elders in te zetten. Tijdens deze werkzaamheden zijn archeologische vondsten gedaan. Tijdens het onderzoek van de archeologische dienst is munitie uit WOII gevonden. Het terrein is inmiddels volledig onderzocht en door de EOD zijn de gevonden explosieven onschadelijk gemaakt. Inmiddels is ook het archeologisch onderzoek afgerond en wachten we het onderzoeksrapport hiervan af. 

Najaar 2020
De gemeente zal op basis van de ideeën van de werkgroep voor een Natuurtuin en Solarparking/park, het initiatief van een Natuur Camperplaats en de wens van woningbouw nader afwegen en met een voorstel komen. Dit zal in afstemming met de werkgroep plaatsvinden en besproken worden met de wijkbewoners van Dieren-West tijdens een te organiseren informatie avond. 

Heeft u nadere vragen over het bewonersinitiatief, dan kunt u een mail sturen naar:
oud-hockeyveld@hotmail.com

Voor een reactie klik hier.