Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW)

Werkgroep Duurzaam Dieren-West

De Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) is een burgerinitiatief dat, als vervolg op enkele eerdere initiatieven, eind 2016 is opgestart. Werkgroep DDW wil bevorderen dat de overgang naar het gebruik van duurzame energie in onze wijk Dieren-West naar tevredenheid van zoveel mogelijk bewoners verloopt.  

Hoe wil WDDW dit aanpakken?

De werkgroep wil het proces van verduurzaming in de wijk Dieren-West ondersteunen. Dit houdt in dat de werkgroep de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie zo goed mogelijk volgt. De werkgroep verdiept zich daarbij zowel in de technische ontwikkelingen als in de beleidsvoornemens  t.a.v. van de energietransitie. Vervolgens bestudeert WDDW wat de consequenties van deze ontwikkelingen (zouden kunnen) zijn voor de bewoners van de wijk Dieren-West. De werkgroep ziet daarbij voor zichzelf een rol als intermediair tussen de wijkbewoners en hun belangen en die van de (gemeentelijke) overheid weggelegd.

De werkgroep is ervan overtuigd dat overheid en burger gezamenlijk moeten optrekken waarbij draagvlak en haalbaarheid een voorwaarde zijn voor een succesvol verloop van de energietransitie. Om draagvlak en haalbaarheid te realiseren wil de werkgroep een platform bieden voor ontmoeting en gesprek. Samen optrekken, burgers en overheid, op zoek naar de beste opties voor duurzame energie en energiebesparing binnen de wijk. Samen optrekken betekent verbinding; verbinding en gezamenlijkheid zijn dan ook noodzakelijke voorwaarden voor een geslaagde energietransitie en bevorderen daarnaast een constructieve sfeer binnen de wijk.  Door kennis en ervaring uit te wisselen naar behoefte (van de bewoners) en mogelijkheden (van de werkgroep) en door daarnaast elkaar de weg te wijzen, tips te geven en opties te formuleren, willen we samen het beoogde doel bereiken.

Werkgroepleden stellen zich voor

De werkgroep bestaat op dit moment uit een voorzitter en drie leden. Zij wonen in de wijk Dieren-West en voelen zich betrokken bij de energietransitie in al haar facetten. Zie hier

Partners met wie WDDW samenwerkt

De Nederlandse overheid heeft op 28 juni 2019 haar handtekening gezet onder het klimaatakkoord en zich daarmee verplicht de CO2-uitstoot in 2030 al met de helft te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ook is bekend dat alle huizen voor 2050 aardgasvrij moeten zijn. Er speelt dus nogal wat op het gebied van verduurzaming!

Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau is men druk bezig allerlei plannen uit te werken om genoemde doelstellingen te kunnen bereiken. Het is voor iedereen duidelijk dat deze alleen bereikt kunnen worden als we, zoals al eerder is aangegeven, gezamenlijk optrekken. Succes hangt dus samen met een actieve medewerking en eigenaarschap van bedrijven, inwoners en verschillende andere maatschappelijke partners.

De focus van WDDW ligt op de wijk Dieren-West en alle acties zijn erop gericht om het voor zoveel mogelijk bewoners mogelijk te maken energiebesparende maatregelen door te voeren en alternatieve energiebronnen bereikbaar te maken. Dit betekent dat WDDW met veel verschillende partners samenwerkt, overlegt en zich laat informeren. Allereerst nemen en namen een aantal werkgroepleden deel aan overlegmomenten georganiseerd door de gemeentelijke overheid (gemeente Rheden), de provinciale overheid (Regionale Energie Strategie, RES) over maatregelen die men wil nemen om de verduurzaming te realiseren.  Binnen die overlegmomenten is er ook samenspraak met vertegenwoordigers van woningcoörporaties (zoals Vivare), energiebeheerders, waterschappen enz.  De werkgroep volgt daarnaast de bijeenkomsten die georganiseerd worden door een bureau dat burgerinitiatieven v.w.b. verduurzaming in wijken ondersteunt: o.a. Wijk van de Toekomst. (Opmerking: Je kunt u via de links op de pagina Handige Links  een aantal links vinden naar genoemde overheden en instanties). Behalve de contacten op beleidsniveau onderhoudt de werkgroep ook contacten met andere burgerinitiatieven gericht op duurzaamheid in de gemeente Rheden: de Rhedense Energie Groepen (REG). WDDW houdt tevens voeling met bedrijven die zich specialiseren in duurzaamheidsproducten en allerlei instanties die hun diensten aan willen bieden om burgers te ondersteunen.

Met elkaar in contact

De vraag die bij WDDW steeds centraal staat is: Hoe verduurzamen wij onze wijk naar volle tevredenheid van haar bewoners? Daar hoort haalbaarheid maar ook betaalbaarheid bij. De werkgroep signaleert een stortvloed aan berichten over duurzaamheid en een ‘overload’ aan aanbieders van duurzame producten. WDDW rekent het tot haar taak de bewoners van de wijk Dieren-West te informeren over wat speelt op beleidsniveau en welke technische ontwikkelingen van belang kunnen zijn voor ons als bewoners. WDDW wil de opdracht waar we allemaal voor staan, zoals gezegd, met elkaar oppakken door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, uit te wisselen, te delen en elkaar te ondersteunen:  Het is daarom belangrijk elkaar tijdens Informatieavonden/ Wijkavonden, in de Energie Winkel of bij informatiebijeenkomsten over buurtprojecten te kunnen ontmoeten!

Facebook Logo Social Network - Free image on Pixabay

Op dit moment onderzoekt de werkgroep de mogelijkheid om in de wijk elektriciteit op te wekken ten behoeve van de wijk.

Voor een reactie klik hier.