Goede Buur

Dieren, november 2019 – jaargang 5, nummer 5

‘Energiewinkel’ aan Diderna weer open

In het winterseizoen 2018-2019 was op Diderna 7 in Dieren de “energiewinkel” gevestigd. Veel inwoners van Dieren en omstreken hebben zich al laten informeren over de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen.   Vanaf  26 oktober is de energiewinkel iedere zaterdag weer open van 11.00 tot 14.00 uur .

 De vrijwilligers van de energiewinkel willen inwoners  helpen met het aanbieden van informatie over energie besparen en opwekken, maar ook willen ze graag van bezoekers horen wat er zoal speelt in Dieren, zodat mogelijk meer lokale ndersteuningsprogramma’s opgezet gaan worden. 

In de ‘energiewinkel’ is onder meer informatie te vinden over:

  • met relatieve investeringen flink energie besparen;
  • het isoleren van je woning;
  • elektriciteit opwekken met zonnepanelen;
  • warm tapwater met zonnecollectoren;
  • het huis verwarmen met hybride (lucht/water) warmtepomp;
  • het huis verwarmen met een spaarpomp;
  • het huis (lokaal) bij-verwarmen met infra rood panelen en/of infrarood matten;
  • energieopslag;
  • het klimaatbestendig maken van je tuin;
  • financiering (duurzaamheidsleningen)

De energiewinkel hoopt niet alleen inhoudelijk van nut te zijn, maar wil ook de gelegenheid bieden om in een gemoedelijke ambiance met bezoekers van gedachten te wisselen over wat de energietransitie te weeg gaat brengen en wat daarbij nodig is om te gaan organiseren in (de wijken van) Dieren. De “energiewinkel” is een initiatief van de werkgroep Duurzaam Dieren West.

Informatie over de werkgroep is te vinden op: www.dieren-west.nl.

Zaai bloemen

Dit voorjaar kun je een workshop volgen waarbij je leert hoe je een bloemenweide zaait en onderhoudt. De workshop vindt waarschijnlijk in maart plaats. Als je interesse hebt kun je mailen naar j.bakker@graafschapcollege.nl 

Informatie over de werkgroep is te vinden op: www.dieren-west.nl.

Bijenlint

Afgelopen voorjaar heeft Bijenlint Dieren-West samen met buurtbewoners een stukje land aan de Huygenslaan ingezaaid met wilde bloemen. Goed voor bijen, die ook nestgelegenheid nodig hebben. Een paar leden van de werkgroep zijn al bezig met het maken van een bijenhotel. Ze boren gaten in schijven hout. Komend voorjaar wordt een groot bijenhotel geplaatst.

Een grote tuin met meer dan 130 soorten bomen, struiken en planten, waaronder veel bijen-en hommelplanten is leuk. Maar het groeit en groeit en elk jaar komen er spontaan nieuwe bij. Door de vogels? Dus moeten we ieder najaar/winter nogal wat uitdunnen. Intussen zijn familie en vrienden en ook een aantal buren al voorzien en we hebben nog aardig wat over om verder weg te geven. Ook hebben we weer zaad geoogst van ca 25 soorten. En stekken van diverse kamerplanten.

Heb je interesse, stuur dan even een mail naar hbrinkman@upcmail.nl en ik stuur je een overzichtje wat we over hebben. Is daar iets voor je bij, dan kun je even bellen en kun je het komen ophalen. Wij zijn altijd blij als we van onze natuur iets kunnen doorgeven, dan hoeft dat niet op de compost.

Project spouwmuur isolatie

Bewoners van Dieren West noord hebben gezamenlijk een project gestart om de “oude” isolatie van de spouwmuur te laten controleren en indien nodig te vervangen c.q. repareren. Inmiddels is uit verschillende  aanbiedingen een aannemer gekozen. Bewoners/eigenaren uit Dieren West ten zuiden van de Admiraal Helfrichlaan kunnen zich hierbij aansluiten.

Zijn uw spouwmuren nog niet recentelijk opnieuw geïsoleerd en vermoed u dat de aanwezige isolatie niet meer voldoet, meld u dan voor 1 december aan via c.alberts@planet.nl.
Wij ontvangen dan graag de volgende gegevens van u: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, type woning, soort isolatie en toestemming om uw gegevens te delen met de aannemer.

Duurzame energie opwekken in de wijk

Tijdens de wijkavond van 3 oktober is er nagedacht over de mogelijkheden om energie op te wekken. Bovenop de besparing door zuinigheid en isoleren, wat natuurlijk de voorkeur heeft. Op een overzichtskaart werd aangegeven waar zonnepanelen, windmolens, aardwarmte, warmte uit water, warmteopslag of wat dan ook een plaats zou kunnen krijgen. Vooral voor zonnepanelen zijn veel suggesties gedaan. Een voorbeeld is de parkeerplaats aan het einde van de Admiraal Helfrichlaan. Door deze parkeerplaats met zonnepanelen te overkappen is het mogelijk 150 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Verder kan je denken aan het integreren van zonnepanelen in geluidsschermen bijvoorbeeld langs de spoorlijn.
Hoewel er positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van windmolens is men het er over eens dat het her en der plaatsen van grote windmolens niet wenselijk is. Toch kan dat noodzakelijk zijn. Maar ook kleine windmolens voor een tiental huishoudens op daken, schuren, of naast de lichtmasten op sportvelden zijn mogelijk, hoewel geluidsoverlast een bezwaar kan zijn. Op diverse veldjes worden mogelijkheden gezien voor ondergrondse warmteopslag (ecovat): hofjes in de wijk zouden zich daarvoor lenen. Mogelijk ook onder kunstgras sportvelden.
Aardwarmte en warmte uit water vergen nog veel onderzoek. Dat geldt nog meer voor het gebruik van waterstof. Er zou een waterstoffabriek geplaatst kunnen worden op het terrein van Lepper.
Vanzelfsprekend kwamen ook de (af te raden) toepassing van biomassa, minder auto rijden, consumptie lokaal voedsel aan de orde. Al deze punten vormen samen de oogst van de wijkavond. Een eerste verkenning waarop nog studie en afwegingen nodig zijn.

Om projecten te realiseren kan worden gedacht aan de oprichting van een wijk-energiecoöperatie, waarin bewoners de afwegingen voor de uitvoering maken. Het hele verslag (met kaart) en andere informatie over de energietransitie kunt u lezen op de website van Duurzaam Dieren West: www.dieren-west.nl

Herinrichting voormalige hockeyvelden

Nadat duidelijk werd dat het Polysport niet lukte om samen met wijkbewoners een herinrichtingsplan te realiseren, is het wijkcomité in gesprek gegaan met de gemeente. Daarbij is aangegeven dat er genoeg ideeën zijn en mogelijkheden worden gezien om voor herinrichting van het gehele terrein te gaan. Na voorlichtingsgesprekken in juni met alle politieke fracties, de wethouders Dorus Klomberg en Ronald Haverkamp en betrokken ambtenaren, zijn er vervolggesprekken geweest met de gemeente.
De beide wethouders hebben aangegeven dat het nodig is om na het wegvallen van Polysport een andere vorm van ‘inkomsten’ te genereren. Daar is het wijkcomité mee aan de slag gegaan en inmiddels wordt onderzocht of er een combinatie mogelijk is van het ‘project hockeyveld’ met een ‘project zonnepanelen’. Als de gemeente dit onderschrijft, zou het goed kunnen gaan aansluiten bij de energietransitie die de gemeente vorm moet gaan geven in de wijken.

Overlast crossende hangjongeren

In de vorige Goede Buur is melding gemaakt van overlast veroorzaakt door groepen hangjongeren, die fors crossen door de wijk met tal van auto’s, scooters en een quad. Naast het lawaai, wordt door de jongeren veel rommel achtergelaten en horen we regelmatig vuurwerk knallen, zowel overdag als laat in de avond. Met burgemeester Carol van Eert en een betrokken ambtenaar zijn een aantal gesprekken geweest, waarbij diverse wijkbewoners en vertegenwoordigers van de diverse sportverenigingen aanwezig waren. Afgesproken is, dat zowel politie, als BOA’s en jongerenwerkers stevig en frequent de favoriete locaties af zullen gaan en de jongeren zullen aanspreken. Het doel is om in contact te treden met deze jongeren om de genoemde overlast te voorkomen. Wilt u hierover nadere informatie met ons delen, dan kunt u contact opnemen met de redactie van de Goede Buur.

Laatste wijkmatinee

Afgelopen zondag 3 november heeft een kleine groep inwoners genoten van de band van Cor van Hoften. Naast jazz, werden ook Franse chansons en muziek uit de sixties ten gehore gebracht tijdens het wijkmatinee bij Polysport. Op de hits uit de jaren 60 werd door diverse aanwezigen nog gedanst. Ondanks de gezellige ontmoetingsmomenten met life muziek, is de belangstelling vanuit de ruim 4.000 inwoners uit Dieren-West voor een muziekmatinee te beperkt. Als Initiatiefgroep Dieren-West gaan wij ons beraden op welke wijze we een vervolg kunnen geven aan het realiseren van gezellige ontmoetingsmomenten voor buurtbewoners. Indien u suggesties heeft voor een alternatieve invulling horen wij dat graag en kunt u dit doorgeven aan de redactie van de Goede Buur.

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de Goede Buur, mail naar: goedebuurdierenwest@gmailcom