Coöp. Ver. Dieren-West

De wijkcoöperatie Dieren-West voor en door de bewoners!

De wereld staat niet stil. Er zijn grote ontwikkelingen op gebieden als milieu, energie, sociale cohesie, rol van de overheid, etc. Die ontwikkelingen raken ook onze wijk Dieren-West.
Daarnaast is het erg belangrijk om in een goede, gezonde en veilige leefomgeving te wonen.

Om dit alles te realiseren spelen wij als bewoners van Dieren-West zelf een sleutelrol. Voor het behartigen van de belangen van de wijkbewoners is de Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. opgericht.

Uitgangspunten van de Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. zijn:
De missie: Het laten uitgroeien van Dieren-West tot een wijk waar het voor alle bewoners prettig is om te leven.
De visie: Dieren-West heeft een goede basis om met behulp van de bewoners zelf een leefomgeving te realiseren waarbij de diversiteit in bewoners, in combinatie met het gevarieerde woningaanbod, zich verder kan ontwikkelen.
De strategie: Dieren-West is gericht op behoud, bevordering en versterking van de sociale cohesie tussen de bewoners. Dat kan door:

  • elkaar beter te leren kennen;
  • samen initiatieven te ontplooien op gebieden als wonen, milieu, energie;
  • naar elkaar omkijken: een goede buur is beter dan een verre vriend;
  • samenwerken met overheden, woon-, zorg-, welzijns- en maatschappelijke organisaties;
  • het beheren en exploiteren van voorzieningen van algemeen belang voor (delen van) de wijk.

Deze uitgangspunten zijn vormgegeven in de statuten van de coöperatie, het huishoudelijk reglement en de toelichting daarop. Deze zijn opgenomen op onderliggende pagina’s.

Lidmaatschap
Meerderjarige natuurlijke personen die in Dieren-West wonen kunnen lid worden van deze coöperatie door je hier aan te melden.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen in 2021 € 0,00.

Financiën, besturing, privacy 
De financiering van de coöperatie zonder winstoogmerk vindt plaats op basis van subsidies, giften, sponsoring, etc. Op de besteding van de gelden vindt controle plaats.

De keuze voor een coöperatieve vereniging brengt tot uitdrukking het belang van het op democratische wijze bepalen van het reilen en zeilen van de coöperatie. Beslissingen worden genomen in de Algemene Ledenvergadering. Activiteiten vinden plaats in de vorm van werkgroepen, etc.

Bestuursleden vormen een afspiegeling van de wijkbewoners.

De behandeling van persoonsgegevens is uitgewerkt in een privacyverklaring.

Voor een reactie klik hier.