Locatie voormalig hockeyveld Dieren

Oktober 2021 –  januari 2022

De gemeenteraad heeft in november 2020 de motie ‘bouwen voor de toekomst’ aangenomen. In deze motie is het college gevraagd de mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken op de locatie van de voormalige hockeyvelden in Dieren en hierbij lopende initiatieven in ogenschouw te nemen. Hierbij is eveneens aangegeven dat er behoefte is aan vernieuwende vormen van woningbouw en dat deze nieuwe woonvormen Tiny Houses kunnen zijn op de voormalige hockeyvelden. Vanuit cv Dieren-West is er de wens om op de voormalige hockeyvelden in Dieren een natuurtuin te realiseren.

In oktober 2021 is de cv D-W bijgepraat door een projectleider gebiedsontwikkeling van de gemeente Rheden over het proces en beoogd tijdspad m.b.t. de invulling van de voormalige hockeyvelden

Op 12 januari 2022 heeft de Dorpswethouder van de gemeente Rheden de cv D-W erop gewezen dat de startnotitie locatie voormalige hockeyvelden op 13 januari aan de orde zou komen in een voorbereidende vergadering voor de raadsvergadering op 25 januari. Zowel de projectgroep Natuurtuin als de cv D-W zijn teleurgesteld dat de inhoud van de startnotitie niet vooraf is gedeeld. 

Hoewel kort dag is de startnotitie doorgenomen door de projectgroep Natuurtuin en het bestuur van cv D-W. Dit heeft geleid tot een inspreekverzoek tijdens deze vergadering. Wim Burgmeijer heeft op donderdag 13 januari ingesproken. Waarom wij gebruik hebben gemaakt van de inspreekmogelijkheid:

De inhoudelijke teleurstelling spitst zich toe op de locatie van de Tiny Houses. Deze worden niet gezien als onderdeel van het voor woningbouw gereserveerde1/3-deel, maar worden voorgesteld in het voor de natuurtuin gereserveerde 2/3-deel. Dit sluit totaal niet aan bij de destijds door de projectgroep voorgestelde invulling van de natuurtuin en inhoudelijke afstemming hierover met de gemeente. Bij de Projectgroep Natuurtuin bestaat de vrees, dat de projectgroep straks de “tuinen voor de Tiny House bewoners mag gaan inrichten” en er weinig ruimte overblijft voor de andere nagestreefde functionaliteiten. 

Daarnaast is er vrees over het tijdelijke karakter van deze Tiny Houses; volgens het bouwbesluit mogen deze max. 5 jaar staan. Het risico daarvan kan zijn, dat de tijdelijke bewoners van de Tiny Houses minder zullen integreren in de wijk, wat niet bijdraagt aan de sociale cohesie die we als cv D-W juist zo nastreven. 

Naast genoemde punten is aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij een aantal raadsleden (zoals D66) merken we enig enthousiasme hiervoor.

De projectgroep Natuurtuin en de cv D-W hebben naar aanleiding van de startnotitie ook een brief aan het College van B&W gestuurd met bovengenoemde opmerkingen met het verzoek deze alsnog in het traject te verwerken. Helaas heeft de gemeenteraad besloten om de startnotitie ongewijzigd als hamerstuk vast te stellen.

De voorbereidende vergadering van 13 januari jl. kunt u hier terugkijken. Agendapunt 5: locatie voormalig hockeyveld start bij minuut 14.00. 

Dinsdag 1 februari heeft De Gelderlander ook een artikel over de locatie voormalige hockeyvelden geplaatst.

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.