Wijk Uitvoerings Plan Dieren-West (WUP) 

Februari 2023

Dieren-West beleefde een roerig Energiecafé
Afgelopen donderdagavond 16 februari zijn zo’n 20 inwoners afgekomen op het Energiecafé van de gemeente Rheden om geïnformeerd te worden over het wijkuitvoeringsplan (WUP) m.b.t. de energietransitie voor Dieren -West. Voor iedere wijk moet een dergelijk plan worden opgesteld en Dieren-West is de pilotwijk voor de gemeente.

Er ligt een rapport van zo’n 30 pagina’s en er is een publieksversie  in de maak. Uitgelegd werd dat de strategie voor onze wijk is om te gaan isoleren en om uiteindelijk met een inzet van warmtepompen aardgas-onafhankelijk te worden. Er werden gemiddelde kosten per woning bij genoemd die verder nog niet zijn uitgewerkt in haalbare scenario’s voor ons als inwoners. De voornemens op dit punt bleken voor velen te vaag en daarover sprak men met zorg. Eveneens werd door huurders van Vivare een reactie van zorg uitgesproken  t.a.v. summiere plannen om de huurwoningen in de wijk aan te pakken.

Inhoudelijke vragen, kritische opmerkingen over de gang van zaken én de werkwijze van de gemeente zetten al snel de toon van de avond. Kern van wat de gemeente wordt aangerekend is, dat er geen inwonersparticipatie heeft plaatsgevonden en dat er een rapport, zoals gevreesd, zonder meer in de wijk wordt gedropt. De aanwezigen spraken de gemeente aan op deze eigenzinnige houding en maakten het verwijt de wijkorganisaties niet binnen boord te hebben willen houden. Men vond dat de gemeente zich daar onvoldoende voor heeft ingespannen.

Wethouder Hofman nam vervolgens het woord en zei zich verantwoordelijk te voelen voor de gang van zaken en inwonersparticipatie noodzakelijk te vinden. 

De avond werd afgerond met de afspraak dat er op korte termijn een gesprek zal plaatsvinden met de wijkvereniging Dieren-West en de Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW). Dat gesprek moet gaan over hoe de wijk wel/alsnog te betrekken bij de energietransitie en het WUP voor Dieren-West. 

Wordt vervolgd.


Januari 2023; voortgangsverslag door de WDDW

Volgens wethouder Hofman biedt onze gemeente in het voorjaar de gemeenteraad het Wijk Uitvoerings Plan (WUP) voor Dieren-West aan. Wij, Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW), hadden met verschillende partners een intentieovereenkomst getekend in juli 2021 over de wijze waarop dit WUP tot stand zou komen. Het was de bedoeling dat het WUP voor Dieren-West samen met de inwoners zou worden ontwikkeld. 

De missie van ons als werkgroep was, en is, het belang van de inwonerparticipatie gedurende de ontwikkeling van het WUP te behartigen door onder meer het organiseren van overlegmomenten met de wijk. Wij vonden dat wij in het belang van Dieren-West ons positief kritisch moesten opstellen ten aanzien van draagvlak en uitvoerbaarheid. Helaas bleek al snel na de wijkbijeenkomst van 24 november 2021, dat de verwachtingen t.a.v. het betrekken en meenemen van ons als inwoners bij het totstandkomen van onze WUP, zoals vastgelegd in de intentieovereenkomst, niet overeenkwamen met de visie van de gemeente. In januari 2022 en ook daarna hebben wij al onze zorgen hierover geuit. 

Gaandeweg hebben wij ons geleidelijk aan teruggetrokken omdat we niet geassocieerd wilden worden met een plan dat gedurende de ontwikkeling ervan niet met de wijk is gecommuniceerd. Wij wilden dat inwoners konden meegroeien met het eindrapport WUP zodat er sprake zou zijn van een groot draagvlak. Het gemeentebestuur heeft ondanks signalen die wij hebben afgegeven niet op de gang van zaken in Dieren-West ingegrepen. Wij hebben meerdere malen onze ongerustheid over de procesgang besproken met de verantwoordelijke wethouder. Jammer genoeg hebben wij moeten vaststellen dat wij als inwoners niet gehoord werden. Het is zorgwekkend om te ervaren dat een eerder getekende overeenkomst waarin de rol van alle participanten helder beschreven staat, eenzijdig en zonder overleg teniet is gedaan. 

De gemeente heeft ons in december jl. gevraagd om het concept WUP over enkele weken te beoordelen. Wij, WDDW, zien daar vanaf omdat de wijk niet betrokken is geweest bij de totstandkoming hiervan. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van de inhoud maar zullen wel reageren op het proces dat heeft geleid tot dit eenzijdig ontwikkelde WUP. 

De wethouder heeft ons laten weten t.z.t. een inloopavond over het WUP te willen organiseren. Echter, wij zien inloopavonden niet als een kans voor de wijk om in gesprek te kunnen gaan over de inhoud. Wij vinden betrokkenheid van de wijk bij dit WUP van groot belang en hebben daarom opnieuw aangedrongen op een open gesprek over het ‘concept’ WUP Dieren-West met de wijkbewoners. 

Wij wachten als WDDW het verdere verloop van deze ontwikkeling af. We hebben nauw overleg met het bestuur van onze Coöperatieve Vereniging Dieren-West (C-V), die de handelwijze van de WDDW ondersteunt. Eventuele vervolgstappen nemen we in samenspraak met de C-V. Om goed geïnformeerd te blijven helpt het om gratis lid te worden van onze coöperatie (Zie hiervoor www.dieren-west.nl).

Met vriendelijke groeten, WDDW 


Voor een reactie klik hier.