Goede Buur september 2021 (jaargang 7, nr. 2)

Beste inwoners van Dieren-West!

Zoals u weet dwingt de verandering van het klimaat ons tot bezinning op het gebruik van fossiele brandstoffen. DeCO2-uitstoot moet drastisch omlaag om onze leefomgeving leefbaar te houden voor onszelf en voor wie na ons komen. Landen, provincies en gemeenten zijn verplicht deze energietransitie grondig aan te pakken.  Ook voor de gemeente Rheden en voor onze wijk, is dit de actuele opdracht!

Dieren-West wordt pilotwijk

Sinds kort is bekend dat Dieren-West door de gemeente is aangewezen als ‘pilotwijk’, een wijk die CO2 –neutraal zal worden in de nabije toekomst. Dieren-West wordt daarmee de eerste wijk in onze gemeente die stap voor stap gaat verduurzamen en actief op zoek gaat naar o.a. toepassing van alternatieve energiebronnen. 

Kansen voor Dieren-West

Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW) heeft zich nadrukkelijk ingezet om invloed te krijgen op deze en komende ontwikkelingen. Voor ons,  bewoners van Dieren-West, ligt er nu een prachtige kans om samen met de gemeente Rheden belangrijke stappen in het verduurzamingsproces te kunnen zetten.

Actief en samen,  met behoud van eigen verantwoordelijkheid

De WDDW let erop dat de wijk een belangrijke stem heeft in de ontwikkelingen gericht op verduurzaming en daarmee de reductie van de CO2- uitstoot. WDDW wil de wijkbewoners bij het nemen van stappen in dit transitieproces ontzorgen en ondersteunen. Samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. En ‘samen’ is in dit geval: u, de wijk, de gemeente en andere partijen, zoals energie-experts, netbeheerders en woningcorporaties. 

Wijk van de Toekomst 
Zie: https://www.wijkvandetoekomst.nu

De actieve opstelling van WDDW heeft geleid tot het verkrijgen van financiële ondersteuning: met de gemeente is de afgelopen maanden met succes gewerkt aan het binnenhalen van subsidies. De kwalificatie  ‘pilotwijk’  betekent dat we o.m. goed worden ondersteund en gefaciliteerd in de stappen die genomen gaan worden op weg naar een CO2-neutrale wijk.  Daarvoor zijn EU-subsidies en provinciale en gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld.

SAMEN, dus niet alleen!

De wijk Dieren-West wordt vanaf dag één betrokken bij het plannen van de energietransitie van Dieren- West. WDDW let erop dat in de toekomst iedere wijkbewoner een zelfstandige positie blijft houden als het gaat om het maken van keuzes. WDDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. 

Dit mooie project gaat U aan!

We nodigen u met klem uit om uw stem te laten horen en mee te doen. Het gaat om ónze wijk en ónze wijkbewoners, het gaat om kansen voor u! We hebben uw inzichten, vragen, zorgen, oplossingen, bereidwilligheid en steun nodig om een breed gedragen energietransitie te realiseren waar iedereen in de wijk tevreden over is. Help mee!

We houden u de komende weken en maanden goed op de hoogte via de website dieren-west.nl en de Goede Buur. We hopen elkaar rond begin oktober te ontmoeten op onze wijkavond! Tot dan.

Herinrichting voormalige hockeyvelden

Door Covid-19 zijn er in de relatie met de gemeente niet veel ontwikkelingen geweest over de herinrichting van de voormalige hockeyvelden. Het initiatief van de Projectgroep Natuurtuin heeft daardoor geen verdere stappen kunnen zetten. De eerdere sporen op het terrein van mogelijke archeologische waarde zijn in opdracht van de gemeente onderzocht en blijken niet van grote betekenis. Het eindrapport hierover wachten we af. De gevonden munitie op het terrein uit WOII is door de EOD onschadelijk gemaakt.

De gemeente heeft aangegeven het bewonersinitiatief om te komen tot een Natuurtuin te waarderen, maar wil onderzoeken of op het bewuste terrein ook woningbouw mogelijk is. Naast een deel woningbouw, waaronder mogelijk Tiny Houses, kan de Natuurtuin mogelijk gerealiseerd worden. Als eerste zal de gemeente onderzoeken wat de kaders voor woningbouw zijn binnen de geldende wet- en regelgeving. Met de Coöperatieve Vereniging Dieren-West en de Projectgroep Natuurtuin is de gemeente een principemedewerking overeengekomen met als oogmerk integrale betrokkenheid per projectfase bij de herontwikkeling van het terrein. Per projectfase zullen ook de direct omwonenden betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van de mogelijke woningbouw en Natuurtuin. Naar verwachting zijn de kaders in oktober a.s. bekend en zullen deze in een door de gemeente te organiseren informatieavond met de hiervoor genoemde partijen en direct omwonenden besproken worden.

Naar aanleiding van de casus “Herinrichting voormalige hockeyvelden” zijn door de Coöperatieve Vereniging Dieren-West met de dorpswethouder Dorus Klomberg afspraken gemaakt over een aanspreekpunt tussen de gemeente en Dieren-West. Een frequent overleg met o.a. de dorpswethouder over ontwikkelingen, die vanuit de gemeente gegenereerd worden in de openbare ruimte van Dieren-West, worden voortaan tijdig gemeld aan de vereniging. Dit kunnen zijn woningbouwprojecten, renovatie bestrating of herinrichting wegen, aanleg/onderhoud van openbaar groen of kap- en snoeiwerkzaamheden. Door tijdige informatie kan vroegtijdig vanuit de wijk geparticipeerd worden en kunnen initiatieven en ideeën worden aangereikt, die bijdragen aan o.a. de sociale cohesie in de wijk.

Nieuwe kans voor de tuin 2022

Wat het gaat worden in de tuin in 2022 ?
Geen idee ! Dat hangt ook van het weer af.
Het jaar 2021 was weliswaar nat, maar ook groeizaam.
Veel bloemen en planten groeiden tot wel anderhalf maal hun normale hoogte.
En we hebben veel zaad kunnen oogsten.
Kortom : We hebben weer veel over om weg te geven.
Planten, struiken, zaden, kleine boompjes, en ook wat stekken van kamerplanten.
Interesse ? 

Stuur even een mailtje naar hbrinkman@upcmail.nl en we sturen je een overzicht wat we over hebben. Als er wat voor je bij is, dan kun je gewoon langs komen om het op te halen.

Tot ziens

Je medebuurtbewoners Beate en Henk Brinkman

Voor een reactie klik hier.